Algemene Voorwaarden

1. Definities
a. Beehosting: internet service provider gevestigd aan de Steenbakkersweg 25, 7553 EH te Hengelo, dan wel een aan haar gelieerde onderneming.
b. Internet service provider: aanbieder van zowel internetdiensten als hiermee verbandhoudende diensten waaronder begrepen maar niet beperkt tot programmerings-werkzaamheden, ontwerpen, hosting, het ter beschikking stellen van bandbreedte, server-management, project-management, het ontwerpen, exploiteren en beheren van databases en websites.
c. Klant: een natuurlijk/particuliere of zakelijke (rechts)persoon die gebruik maakt van de diensten van Beehosting, dan wel voornemens is dat te doen dan wel met wie Beehosting onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst, of met wie een overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van Beehosting wordt gesloten.
d. Overeenkomst: elk akkoord dat tussen Beehosting en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, voor zover door beide partijen aanvaard, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering en of bevestiging van dat akkoord.
e. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst waaronder begrepen, maar niet beperkt tot software, databases en websites.
f. Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een overeenkomst waaronder begrepen maar niet beperkt tot internetdiensten, programmerings-werkzaamheden, ontwerpen, het ter beschikking stellen van bandbreedte, server-management, project-management, het ontwerpen, exploiteren en beheren van databases en websites.
g. Internetdiensten: alle diensten met betrekking tot, maar niet beperkt tot het hosten van sites, registreren van domeinnamen, e-mail-faciliteiten, het verhuren van servers, server-management, project-management, beheren van databases, websites en hiermee verbandhoudende diensten.
h. Vervaardigingsdiensten: alle in opdracht van de klant op maat ontworpen en/of vervaardigde programmatuur, software of websites.
i. Order: elke opdracht van een klant aan Beehosting..
2. Toepasselijkheid / wijziging van deze voorwaarden
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die door Beehosting worden gedaan of gesloten.Tevens op alle door Beehosting ontvangen orders van de klant, alsmede op alle diensten, werkzaamheden en producten die door Beehosting voor de klant worden verricht of gemaakt.
b. Bedingen of aanvullingen op enige bepaling(en) uit deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk met Beehosting zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op die betreffende overeenkomst.
c. Indien Beehosting overgaat tot wijziging van deze algemene voorwaarden, gaat deze in binnen een maand na bekendmaking of op nader aangegeven datum middels een schriftelijke mededeling op de webpagina’s van Beehosting. Indien de klant de gewijzigde voorwaarden niet wil accepteren, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de gelegenheid schriftelijk (dus niet per e-mail) tegen de nieuwe voorwaarden bezwaar te maken, waarna de wijziging jegens deze klant niet van toepassing is. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijziging – stilzwijgend – te hebben aanvaard.
3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst
a. Een offerte, aanbieding of (prijs)opgave is voor Beehosting niet bindend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze offertes hebben dan, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte. De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens.
b. Een overeenkomst komt tot stand wanneer en voor zover Beehosting een contract of order schriftelijk aanvaardt of wanneer door Beehosting uitvoering aan een order wordt gegeven; of, in geval van een door Beehosting gedane schriftelijke offerte, zodra de acceptatie van de offerte door de klant Beehosting heeft bereikt. Zowel deze acceptatie als een order of getekend contract van de klant brengen met zich mede dat de klant bekend is- en zich verenigt met deze algemene voorwaarden en – voor zover nodig – afstand doet van enige toepasselijke verklaring van eigen (inkoop)-voorwaarden.
c. Wanneer in de acceptatie t.a.v. de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid en van welke aard dan ook, door de klant zijn aangebracht, komt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst eerst tot stand nadat Beehosting aan de klant schriftelijk heeft bevestigd met deze gewijzigde offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.
d. Indien de klant zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon, en die vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een overeenkomst met Beehosting aangaat, dient deze op verzoek van Beehosting zijn bevoegdheid aan te tonen tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de klant.

4. Duur van een overeenkomst
a. Een (internet)diensten-overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. Zes weken voor het einde van deze periode wordt de klant per e-mail aangeboden om de (internet)diensten-overeenkomst nogmaals met 12 maanden te verlengen. Indien de klant hier geen gebruik van maakt wordt de (internet)diensten-overeenkomst opgeheven.
b. Overeenkomsten met betrekking tot vervaardigingsdiensten zoals bijvoorbeeld programmeerwerk, ontwerpdiensten en website-constructie eindigen bij oplevering van het vervaardigde product of bij plaatsing daarvan op het internet.
c. Bij annulering door de klant van een onder lid b. genoemde overeenkomst is de klant een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de klant bij doorgang van die overeenkomst zou hebben moeten betalen, ongeacht in hoeverre er aan enig aspect van die overeenkomst uitvoering is gegeven.
5. Ontbinding van een overeenkomst
a. Beehosting is te allen tijde gerechtigd, voor zover op enig moment mocht blijken dat de klant valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten dan wel deze – indien de ernst van het geval dit rechtvaardigt – deze te ontbinden. Gedurende de tijd van opschorting blijft de klant dan gehouden te betalen voor (opgeschorte) diensten, producten en /of eventuele extra werkzaamheden als genoemd in art. 6 lid b.
b. Onverminderd het overigens bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst op het tijdstip, waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
c. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is daarbij aansprakelijk voor de door de Beehosting geleden schade, waaronder begrepen winstderving en administratiekosten.
6. Prijswijzigingen en extra kosten
a. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor het gebruik maken van de diensten van Beehosting door de klant een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien dit zich voordoet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijsverhogingen van na de periode van 3 maanden zijn voor risico van de klant, doch deze heeft alsdan gedurende een maand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen bij gebreke waarvan hij geacht wordt zich – stilzwijgend – akkoord te verklaren met de verhoogde prijs.
b. Voor zover Beehosting ten behoeve van de klant extra werkzaamheden dient te verrichten uit welke hoofde dan ook (bijvoorbeeld in opdracht of als een goed zaakwaarnemer) welke niet in de overeenkomst tussen partijen zijn begrepen, of kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en extra in rekening gebracht.
c. Het overschrijden van de maximale hoeveelheid dataverkeer per maand van een hostingpakket wordt extra in rekening gebracht. De prijs is dan € 1,00 EURO per Gigabyte overschrijding. Hierbij geld dat de logfiles en administratie van Beehosting het dwingende bewijs leveren van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer en zijn derhalve bepalend, behoudends tegenbewijs door de klant. De maximale hoeveelheid dataverkeer per maand van een hostingpakket is niet overdraagbaar naar een andere maand.
d. De vergoeding is dan verschuldigd vanaf de datum waarop de domeinnaam niet meer bij Beehosting geregistreerd staat. Beehosting is echter gerechtigd vooruitbetaling van de verschuldigde vergoeding te verlangen.
7. Betaling
a. Facturen dienen door de klant te zijn voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Indien de klant niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is de klant aansprakelijk voor de door Beehosting geleden schade zoals winstderving en de kosten van een ingebrekestelling. Indien Beehosting tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan, met een minimum van € 45,- EURO en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de klant.
b. Zolang de klant geen volledige betaling heeft verricht kan hij geen gebruik maken van de diensten van Beehosting en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde domeinnaam eigendom van Beehosting, zulks ongeacht de rechten welke de klant op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden, waarvan hij geacht wordt uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan tot volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten heeft plaatsgevonden, waarna zijn aanspraken weer herleven. Beehosting draagt geen enkele verantwoordelijkheid/ aansprakelijheid voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en verkregen.
d. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op Beehosting te verrekenen met aan Beehosting verschuldigde gelden.

8. Levering/levertijd internetdiensten
a. Onder levering wordt verstaan de indienststelling van de in de overeenkomst bedoelde aansluiting en de indienststelling van het in de overeenkomst bedoelde gebruik van de Beehosting computers en de verbindingen die via deze computers met het Internet gemaakt kunnen worden.
b. De klant zal zelf zorg dragen – en is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben en functioneren van de noodzakelijke hard – en software, randapparatuur en verbinding om de levering/ diensten van Beehosting mogelijk te maken.
c. Een overeengekomen leveringtermijn is niet fataal. Mocht de klant bij aanvang van de overeenkomst menen dat zijdens Beehosting geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de klant Beehosting in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht vervolgens opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Beehosting zijn toe te rekenen, dan is de klant gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de lopende abonnementsperiode.
d. Behalve de hiervoor genoemde restitutie kan de (potentiele) klant geen aanspraak maken op enige vergoeding door Beehosting van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering, tenzij hij kan bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Beehosting.
e. Naast de levering van hetgeen hierboven in artikel 8a is genoemd krijgt de klant de mogelijkheid om voor ondersteuning enkel en alleen gebruik te maken van het Beehosting forum.
9. Levering producten
a. Beehosting zal door haar vervaardigde producten afleveren voor het einde van, of onmiddellijk na de leveringstermijn voor zover deze in de overeenkomst is opgenomen.
b. Een eventuele leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Beehosting door overmacht (zie artikel 10c) of door schuldeiserverzuim zijdens de klant, is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
c. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de klant waarnemen dat zijdens Beehosting geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de klant Beehosting in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht vervolgens opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Beehosting zijn toe te rekenen, dan is de klant gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
d. De klant kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Beehosting van welke geleden schade dan ook, ontstaan door het uitblijven van de levering, tenzij hij kan bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de klant van Beehosting.
e. Na levering gaan risico en eigendom van het product over op de klant, zulks echter na volledige betaling door de klant van de factuur van Beehosting. Zolang niet volledig is betaald behoudt Beehosting zich derhalve het eigendom van het product voor en is het de klant niet toegestaan deze in gebruik te nemen.
f. Indien er twijfel bij Beehosting is over de betalingscapaciteit van de klant, kan Beehosting de levering uitstellen totdat de klant zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
10. Verplichtingen van Beehosting
a. Zijdens Beehosting bestaat een inspanningsverplichting om de levering van haar diensten zo goed en zorgvuldig mogelijk te laten plaatsvinden, met inachtneming van de haar ten dienst staande technische middelen. Zijdens Beehosting is sprake van een inspanningsverbintenis.
b. Beehosting draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Beehosting systemen, waarbij zij zich tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Beehosting kan niet garanderen dat de telefoonlijnen en/of andere verbindingen met Beehosting en/of internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder wanneer Beehosting van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatieleveranciers).
c. In geval van overmacht kan de klant Beehosting nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Beehosting verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen door oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in de levering van energie. Indien door overmacht Beehosting langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door Beehosting gemaakte kosten door de klant.
d. Beehosting behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de klant verstrekte aansluiting tot – en gebruik van de Beehosting systemen buiten gebruik te stellen wanneer deze klant handelt in strijd met het gestelde in artikel 11 en/of zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de klant in dat geval gehouden zijn betalingsverplichting voortvloeiend uit zijn overeen-komst volledig te voldoen.
11. Verplichtingen van de klant
a. De klant zal de systemen van Beehosting niet beschadigen en start geen processen/proramma’s op de computers van Beehosting waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze schade zouden kunnen toebrengen en/of overige internetgebruikers zouden kunnen hinderen. Het is de klant niet toegestaan processen te laten lopen als er geen directe verbinding is met het systeem, tenzij anders is overeengekomen.
b. Schade aan Beehosting of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met het vorige lid kan op de desbetreffende klant worden verhaald.
c. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en aan de klant ter beschikking gestelde diskruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de netiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: Spamming (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail) Inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met het intellectuele eigendom van derden. Het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastigvallen van personen. Het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
d. Indien de ernst van de handeling of gedraging van de klant dit rechtvaardigt heeft Beehosting het recht met onmiddellijke ingang en zonder verdere ingebrekestelling deze overeenkomst te beeindigen, zulks zonder restitutie van reeds betaalde gelden/facturen.
e. Het is de klant niet toegestaan zijn account en/of andere uit de overeenkomst voortvloeiende recht aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen, tenzij Beehosting hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
f. Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts voorbehouden aan de betreffende klant. Het is hem niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de diensten van Beehosting gebruik te laten maken, tenzij schriftelijk anders met Beehosting is overeengekomen.
12. Beheer van de Beehosting systemen
a. Beehosting is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Beehosting systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
b. Ook is Beehosting gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log in-procedure.
c. Beehosting is niet aansprakelijk voor schade aan de klant als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde, behoudens grove schuld of opzet zijdens Beehosting.
13. Aansprakelijkheid
a. Beehosting staat er niet voor in dat het gebruik van Internet door de klant via de diensten van Beehosting geschikt is voor het doel dat de klant daarmee voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Beehosting kenbaar is gemaakt, tenzij tussen partijen het tegendeel is overeengekomen. Beehosting zal de klant zo goed mogelijk over de mogelijkheden informeren. De klant doet afstand van zijn recht op vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling.
b. Beehosting is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met een klant – behoudens opzet of grove schuld – als uiteraard ook bij overmacht (zie artikel 10c), niet aansprakelijk voor door de klant eventueel geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uit welke hoofde dan ook, met name niet tot het vergoeden van directe- of indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving etc. De klant is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee kan lijden.
c. Beehosting is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door de in artikel 11 genoemde gedragingen en/of handelingen van de klant. De klant vrijwaart Beehosting tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
d. De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de gekozen gebruikers/domeinnaam, wachtwoorden en het e-mailadres. Beehosting is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienst-verlening. Beehosting is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de klant op haar systemen worden geplaatst. De klant is zelf verantwoordelijk voor een gewaarborgde backup van alle data.
e. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op Beehosting te verrekenen met aan Beehosting verschuldigde gelden.
14. Kwaliteit en aansprakelijkheid vervaardigingsdiensten
a. Beehosting verbindt zich in de overeenkomst om zich in te spannen producten te leveren die de prestaties leveren zoals door de klant verzocht en in de offerte beschreven. De kwaliteit van het product wordt mede bepaald door het door de klant aangeleverde materiaal, waarvoor Beehosting uiteraard niet kan instaan en geen enkele aansprakelijkheid kan erkennen.
b. Voor zover een product daadwerkelijk niet aan de tussen partijen gesloten overeenkomst zou beantwoorden en sprake is van een toerekenbare tekortkoming door Beehosting, is Beehosting uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel van het vervaardigde product, zonder dat de klant daarnaast aanspraak kan maken op (vervangende en/of aanvullende) schadevergoeding.
c. De klant is zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid van de door hem gebruikte hardware en/of randapparatuur waarop door Beehosting vervaardigde producten dienen te werken. Hij draagt zelf de verantwoordelijkheid te zorgen voor apparatuur die voldoet aan de vereiste technische specificaties, althans deze correct aan Beehosting door te geven voor zover vereist voor het vervaardigen van het betreffende product.
d. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op Beehosting te verrekenen met aan Beehosting verschuldigde gelden.

15. Geschil
a. Alle overeenkomsten die Beehosting sluit zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Bij geschillen is de rechter van het arrondissement Almelo bevoegd.
b. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.